رفتن به محتوای اصلی
x

دستگاه اجرایی:دانشگاه علوم پزشکی اصفهان(معاونت دانشجویی فرهنگی)

عنوان خدمت:اسکان دانشجویان روزانه متقاضی خوابگاه

دستگاه اجرایی مادر:وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

شناسه خدمت:18042585101

دانشجویان  ورودی جدید  متقاضی با ورود  به سایت معاونت دانشجویی فرهنگی https://csa.mui.ac.ir

و سایردانشجویانی که سابقه سکونت در خوابگاه دارند با مراجعه به پرتال صندوق رفاه دانشجویان(https://portal.srd.ir) نسبت به ثبت درخواست خود اقدام می کنند.

اداره امور خوابگاه ها با توجه به آیین نامه اسکان و مقررات عمومی خوابگاه ها و نظر کمیته اسکان نسبت به اختصاص خوابگاه به واجدین شرایط اقدام می کند.

آیین نامه اسکان و مقررات خوابگاه ها در سایت معاونت دانشجویی فرهنگی

بار گذری شده است.

 


واحد اسکان-خانم سعیدی-خانم فاضلیان
37924509-10

دسترسی:

ویژگیهای خدمت

نام خدمت کلان: اسکان دانشجویان در خوابگاه
گروه خدمت: خدمات عمومی
نوع مخاطبین: دانشگاهيان
ماهیت خدمت: تصدی گری
شناسه خدمت کلان: 18042585000
نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C(
سطح خدمت: شهری
نحوه شروع: تقاضاي گيرنده خدمت