رفتن به محتوای اصلی
x

دستگاه اجرایی:دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-معاونت دانشجویی فرهنگی

عنوان خدمت:صدور مجوز تاسیس انجمن های علمی دانشگاه های علوم پزشکی

دستگاه اجرایی مادر:وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

شناسه خدمت:18042579100

-درخواست دانشجویان جهت تاسیس انجمن (هیئت موسس)

-پذیرش درخواست دانشجویان جهت تاسیس انجمن

-برگزاری انتخابات انجمن های علمی


کارشناس مسئول انجمن های علمی دانشجویی-آقای ابراهیم صادقی
37924576

دسترسی: ,

ویژگیهای خدمت

نام خدمت کلان: انجمن های علمی دانشجویی
گروه خدمت: خدمات عمومی
نوع مخاطبین: دانشگاهيان
ماهیت خدمت: تصدی گری
شناسه خدمت کلان: 18042579100
نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C(
سطح خدمت: ملی
نحوه شروع: فرارسيدن زماني مشخص