رفتن به محتوای اصلی
x

دستگاه اجرایی:دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

عنوان خدمت:صدور مجوز تسویه حساب وام های دانشجویی گروه علوم پزشکی

دستگاه اجرایی مادر:وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

شناسه خدمت:18081625101

صدور مجوز تسویه حساب وام های دانشجویی گروه علوم پزشکی


اداره رفاه دانشجویان
37924505-07

دسترسی:

ویژگیهای خدمت

نام خدمت کلان:
گروه خدمت: خدمات عمومی
نوع مخاطبین: دانشگاهيان
ماهیت خدمت: تصدی گری
شناسه خدمت کلان:
نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C(
سطح خدمت: استانی
نحوه شروع: تقاضاي گيرنده خدمت