رفتن به محتوای اصلی
x

دستگاه اجرایی:دانشگاه علوم پزشکی اصفهان(معاونت دانشجویی فرهنگی)

عنوان خدمت:ارائه خدمات راهنمایی و مشاوره به دانشجویان

دستگاه اجرایی مادر:وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

شناسه خدمت:18042585102

ارائه خدمات روانشناسی در قالب مشاوره فردی ، گروهی و تلفنی می باشد


واحد پذیرش-خانم شریفیان
37924582

دسترسی:

ویژگیهای خدمت

نام خدمت کلان: راهنمایی و مشاوره به دانشجویان
گروه خدمت: خدمات عمومی
نوع مخاطبین: دانشگاهيان
ماهیت خدمت: تصدی گری
شناسه خدمت کلان: 18042585102
نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C(
سطح خدمت: شهری
نحوه شروع: تقاضاي گيرنده خدمت, تشخيص دستگاه