رفتن به محتوای اصلی
x

دستگاه اجرایی:دانشگاه علوم پزشکی اصفهان(معاونت دانشجویی فرهنگی)

عنوان خدمت:ارائه تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان به متقاضیان

دستگاه اجرایی مادر:وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

شناسه خدمت:18042585101

اطلاع رسانی وثبت نام دانشجویان متقاضی تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان و اختصاص تسهیلات به واجدین شرایط

 بر اساس آیین نامه صندوق رفاه دانشجویان


اداره رفاه-آقای نصیری
37924505

دسترسی:

ویژگیهای خدمت

نام خدمت کلان:
گروه خدمت: خدمات عمومی
نوع مخاطبین: دانشگاهيان
ماهیت خدمت: تصدی گری
شناسه خدمت کلان: 18042585000
نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C(
سطح خدمت: شهری
نحوه شروع: تقاضاي گيرنده خدمت